56 degë studimi

Në Universitetin eCampus ofrohen degë studimi tradicionale dhe novatore, me hyrje të lirë, pa provime pranimi, të gjitha të orientuara drejt botës së punës.

Planet e studimit përditësohen vazhdimisht për të të garantuar njohuri universitare vërtet konkurruese, të cilat mund t’i aplikosh menjëherë në jetën profesionale.

Kliko fakultetin për të cilin ke interes, zbulo të gjithë ofertën tonë dhe zgjidh degën e studimit që bën për ty.

Bachelor

 • Shërbimet juridike, profili Shërbime juridike për kompanitë
 • Shërbimet juridike, profili Penitenciar
 • Shërbimet juridike, profili kriminalistikë
 • Shkenca politike dhe shoqërore
 • Shkencat e Komunikimit, profili Komunikimi institucional dhe i biznesit
 • Shkenca të Komunikimit, profili Marketing Dixhital
 • Shkenca të Komunikimit, profili Marketing Dixhital
 • Shkenca të komunikimit, profili Digital Entertainment and Gaming
 • Shkenca të Komunikimit, profili Influencer

Master

 •  Juridik

Master Niv. I & II

 • Master specialist i marketingut digjital CDO
 • Marrëdhënie ndërkombëtare për mbrojtjen e individit dhe Inteligjencës Kombëtare
 • Design digjital dhe grafik
 • Kriminalistikë
 • Ekspert në menaxhimin e komunikimit
 • Ekspert në turizëm dhe menaxhim të trashëgimisë kulturore
 • Qeverisja shumëplanëshe. Planifikimi dhe Menaxhimi i Politikave Publike për Integrim
 • Shkencat e Informacionit për Sigurinë

Bachelor

 • Inxhinieri industriale, profili menaxhim
 • Inxhinieri industriale, profili energjitike
 • Inxhinieri industriale, profili kimik
 • Inxhinieri industriale, profili mjete hibride dhe elektrike
 • Inxhinieri ndërtimi dhe mjedisi, profili Urbanistik
 • Inxhinieri ndërtimi dhe mjedisore, profili peizazh
 • Inxhinieria informatike dhe automatizimi, profili sistemet e përpunimit dhe kontrollit të të dhënave
 • Inxhinieria informatike dhe automatizimi, profili i Dron-eve
 • Inxhinieri informatike dhe automatizimi, profili Database
 • Inxhinieri informatike dhe automatizimi, profili Inxhinieri Informatike dhe e Aplikacioneve

Master

 • Inxhinieri Industriale, profili teknologjik i menaxhimit
 • Inxhinieri Industriale, profili termomekanik
 • Inxhinieri Industriale, profili projektim mekanik
 • Inxhinieri Industriale 4.0
 • Inxhinieri Ndërtimi
 • Inxhinieri Informatike dhe Automatizim
 • Inxhinieri Ndërtimi dhe mjedisi, profili Struktura dhe territori
 • Inxhinieri Ndërtimi dhe mjedisi, profile menaxhim mirëmbajtje dhe kontroll i ndërtimeve
 • Inxhinieri Informatike dhe Automatizim, profili Inteligjence Artificiale
 • Inxhinieri Informatike dhe Automatizim, profili Cybersecurity

Master Niv I & II

 • Mbrojtja, vlërësimi dhe restaurimi i trashëgimisë kulturore dhe arkitekturore të Kishës

Bachelor

 • Ekonomi dhe tregti
 • Psikoekonomi
 • Shkenca bankare dhe Sigurime
 • Start-up për ndërmarrjet dhe modelet e biznesit

Master

 • Shkencat e Ekonomisë
 • Shkenca Ekonomike profili Ekonomia e Gjelbër dhe e zhvillimit të qëndrueshëm
 • Shkenca Ekonomike profili e-commerce dhe menaxhim digjital

Master Niv I & II

 • Master në Administrim Biznesi
   
   

Bachelor

 • Shkencat dhe teknikat psikologjike
 • Shkenca të edukimit dhe të trajnimit
 • Shkenca të edukimit dhe të trajnimit, Cikli parashkollor
 • Shkenca Biologjike
 • Shkenca të aktiviteteve motorike dhe sportive
 • Menaxhim i sporteve dhe futbollit

Master

 • Psikologji klinike dhe dinamike
 • Psikologji juridike
 • Psikologji dhe teknika të reja
 • Shkenca pedagogjike dhe humane
 • Shkenca pedagogjike, profili i aftësive të veçanta
 • Shkenca të ushtrimeve fizike për mirëqenien dhe shëndetin
 • Shkenca pedagogjike profili E-learning, didaktika digjitale dhe edukim mediatik

Master Niv. I & II

 • Menaxhimi urgjencave
 • Menaxhimi 4.0 në struktura shëndetësore
 • Lazerologji – Teknologjia e lazerit në mjekësi, kirurgji dhe stomatologji
 • Biomekanika dhe Ndërhyrja neurofiziologjike në posture
 • Estetika onkologjike: rindërtimi i imazhit
 • Infermieria në mjekësinë estetike
 • Menaxhimi dhe drejtimi i strukturave komplekse
 • Mjekësi estetike
 • Mjekësia estetiko-rindërtuese post-neoplastike
 • Teoria dhe metodologjia e stërvitjes në futboll
 • Menaxhimi dhe koordinimi i profesioneve shëndetësore
 • Menaxhimi dhe koordinimi i strukturave shëndetësore
 • Specializimi në fushën sociale dhe shëndetësore
 • Kujdesi paliativ dhe terapitë e dhimbjes
 • Drejtim i personelit dhe zhvillimi i burimeve njerëzore
 • Vlerësimi postural dhe analiza e lëvizjes
 • Specializim në infermierinë psikiatrike
 • Trajnimi i arsimtareve ne fushen sociale dhe shendetesore

  Master Fusha Arsimore
 • Metodat e mësimdhënies dhe mjetet inovative për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore (BES)
 • Didaktikë metakonjitive: motivimi dhe të nxënit
 • Metodat e alternimit punë-shkollë
 • Metodologji didaktike për integrimin e nxënësve me çrregullime specifike në të nxënë (DSA)
 • Bullizmi: interpretim i fenomenit, parandalim dhe didaktika
 • Didaktika innovative për gjuhët e huaja
 • Didaktika e gjuhës italiane si gjuhë e dytë (L2)
 • Roli i drejtuesit të shkollës
 • Gloto didaktika e fëmijëve
 • Trajnimi i arsimtareve ne fushen sociale dhe shendetesore

Bachelor

 • Letërsi, art, muzikë dhe spektakël, profili artistik audioviziv dhe argëtues
 • Letërsi, art, muzikë dhe spektal, profili letrar
 • Disiplina të dizajnit dhe modës
 • Gjuhët dhe kulturat e Evropës dhe pjesës tjetër të botës

Master

 • Letërsi, gjuhë dhe kulturë italiane, profil i promovimeve kulturore
 • Letërsi, gjuhë dhe kulturë italiane, profili filologjik
 • Gjuhë dhe letërsi europiane moderne dhe përkthim ndërkulturor, profili gjuhë dhe letërsi europiane
 • Gjuhë dhe letërsi europiane moderne dhe përkthim ndërkulturor profili, përkthim dhe procese ndërkulturore

Master Niv. I & II

 • Menaxhimi i Markës së Modës
 • Menaxhimi i Komunikimit të Modës
 • Menaxhimi i Koleksionit të Modës
 • Letërsi dhe narracion

Informohu Tani

  Konverto diplomën tënde!

  Bëhu pjesë e tregut Europian të punës.

  Mëso më Shumë